Otępienie i pseudootępienie – kluczowe różnice, objawy i diagnostyka

Otępienie (demencja) i pseudootępienie to dwa terminy medyczne odnoszące się do zaburzeń poznawczych, jednak mają różne przyczyny i objawy. Aby lepiej zrozumieć te dwa stany, należy przyjrzeć się ich definicjom, przyczynom, objawom oraz metodom diagnostycznym.

Otępienie

Istota choroby

Otępienie, znane również jako demencja, to zespół objawów charakteryzujących się postępującym pogorszeniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, zdolności uczenia się, funkcji językowych i innych. Demencja wpływa na zdolność do codziennego funkcjonowania i nie jest naturalną częścią starzenia się. Może być wynikiem degeneracji ogólnomózgowej lub uszkodzeń ogniskowych, na przykład w przypadku udarów.

Szacuje się, że w Polsce na otępienie cierpi około 500 tys. osób. W związku ze starzeniem się populacji liczba ta prawdopodobnie będzie rosła. W grupie wiekowej 65–74 r.ż. częstość występowania wynosi około 5%, natomiast w grupie powyżej 85 r.ż. może sięgać 30–50%. Najczęstszymi formami otępienia są choroba Alzheimera (60–70% wszystkich przypadków otępienia), otępienie naczyniopochodne (15–20%) oraz otępienie z ciałami Lewy’ego i demencja czołowo-skroniowa.

Objawy choroby

Do objawów tej choroby należą trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, zapominanie imion, miejsc i tym podobnych. Charakterystyczna jest również dezorientacja w czasie i przestrzeni oraz zauważalne problemy w znalezieniu właściwych słów w trakcie rozmowy. Otępienie może wpłynąć na zdolność do myślenia abstrakcyjnego oraz rozwiązywania problemów, planowania i organizacji. Wraz z rozwojem choroby pacjent stopniowo traci również umiejętności konieczne do samodzielnego funkcjonowania, takie jak ubieranie się, dbanie o higienę osobistą czy posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku.

Pseudootępienie

Istota choroby

Pseudodemencja to termin medyczny, który odnosi się do stanu, w którym objawy demencji występują z powodu zazwyczaj odwracalnych przyczyn, takich jak depresja, lęk lub inne zaburzenia psychiczne, a nie z powodu chorób neurodegeneracyjnych. Sprawne i szybkie rozpoznanie pseudodemencji jest szczególnie ważne, ponieważ odpowiednie leczenie jej pierwotnej przyczyny może prowadzić do całkowitego ustąpienia objawów demencji.

Objawy choroby

Najczęściej spotykane objawy pseudootępienia obejmują zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi, zaburzenia funkcji wykonawczych oraz towarzyszące im objawy zaburzeń afektywnych – obniżenie nastroju, lęk, apatia i drażliwość.

Więcej na temat wpływu depresji na pamięć i uwagę przeczytaj w artykule pt. Jak depresja niszczy naszą pamięć i koncentrację uwagi.

Neuropsychologiczna diagnoza różnicowa

Objawy pseudodemencji mogą być bardzo podobne do objawów otępienia, co może powodować trudności w diagnostyce. Należy pamiętać, że oba te zespoły zaburzeń nie wykluczają się i mogą występować równolegle. Często objawy depresyjne (a wraz z nimi początek deficytów poznawczych) wyprzedzają pojawienie się otępienia. Warto natomiast – zwłaszcza w przypadku osób starszych – spróbować jak najdokładniej ustalić przyczynę pogorszenia funkcjonowania poznawczego, tak by móc wdrożyć efektywne elementy profilaktyki i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz odpowiednio dobraną farmakoterapię.

Różnice między otępieniem a pseudootępieniem

OTĘPIENIE

PSEUDOOTĘPIENIE

Objawy często pojawiają się nagle, mogą być związane z konkretnym wydarzeniem stresogennym lub początkiem epizodu depresyjnego.

Objawy rozwijają się stopniowo i pogarszają się z czasem.

Objawy ulegają zmniejszeniu lub wycofaniu po przebytym leczeniu zaburzeń depresyjnych lub innych zaburzeń podstawowych – często przy użyciu psychofarmakologii, terapii psychologicznej lub obu tych metod.

Leczenie nie odwraca objawów, może jedynie spowolnić postęp choroby.

Podczas badania neuropsychologicznego

Odnotowuje się większe fluktuacje w wynikach testów neuropsychologicznych, które są związane ze stanem psychicznym pacjenta w danym momencie.

Wyniki uzyskiwane przez pacjenta są zazwyczaj bardziej stabilne i wskazują na systematyczne pogarszanie stanu.

Postawa chorego jest charakterystyczna i zgodna z objawami, których pacjent doświadcza; chory wyraża liczne sprecyzowane skargi dotyczące funkcjonowania poznawczego, potrafi szczegółowo opisać rodzaj i okoliczności występowania problemów np. z pamięcią.

Pacjent najczęściej podaje wyraża ogólnikowe skargi na swoje trudności.

Pacjent depresyjny bywa wyraźnie bardziej krytyczny wobec popełnianych błędów, skupiony na trudnościach i niepowodzeniach w badaniu, a w jego wypowiedziach widoczna jest negatywna autonarracja i obwinianie się o „bycie aż tak głupim.

Chory często wskazuje swój zaawansowany wiek jako naturalną przyczynę trudności („kto w moim wieku nie zapomina?”).

Najczęściej chory wkłada mniejszy wysiłek poznawczy (nawet w proste zadania) lub całkowicie rezygnuje z pojęcia zadania lub dokończenia go. Osiąga niższe wyniki w próbach wymagających precyzji, działania pod presją czasu i dużego wysiłku poznawczego lub wykonuje je z widocznym trudem lub dyskomfortem. Jest to związane z obniżoną motywacją i męczliwością typową dla zaburzeń depresyjnych.

Z reguły chory stara się wykonać zadanie jak najpoprawniej, podejmując kolejne próby wykonania go pomimo niejednokrotnie dużych trudności.

Chory ma problemy z zapamiętywaniem, koncentracją uwagi i poszczególnymi funkcjami wykonawczymi. Pozostałe funkcje poznawcze, takie jak nazywanie przedmiotów o rożnej frekwencyjności użycia, zdolności wzrokowo-przestrzenne, orientacja autopsychiczna i myślenie abstrakcyjne, powinny pozostać niezaburzone. Jeżeli w badaniu stwierdzimy trudności w tych obszarach, możemy podejrzewać inne niż afektywne, być może równoległe, podłoże zmian w funkcjonowaniu poznawczym.

Chory ma problemy z zapamiętywaniem, koncentracją uwagi i poszczególnymi funkcjami wykonawczymi.

Należy podkreślić, że opisane różnice są w pewną generalizacją i nie uwzględniają indywidualnych predyspozycji i uwarunkowań (na przykład osobowościowych) poszczególnych pacjentów. Praktyka kliniczna pokazuje jednak, że wskazane różnice w postawie wobec badania są istotne i najczęściej wyraźnie widoczne w obu grupach pacjentów.

Badanie neuropsychologiczne

Aby uzyskać klarowniejszy obraz deficytów poznawczych i wykonawczych pacjenta, w trakcie przeprowadzania badania warto w szczególny sposób zadbać o wyeliminowanie czynników mogących potencjalnie utrudniać wykonywanie zadań. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których źródłem deficytów poznawczych są zaburzenia psychiczne i wynikająca z nich m.in. męczliwość i obniżona motywacja do podejmowania wysiłku.

Jak dostosować sposób przeprowadzania badania?

 1. W wywiadzie wstępnym należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie objawów zaburzeń afektywnych (zwłaszcza depresyjnych i lękowych) lub innych chorób psychicznych oraz dostosować do tych informacji metody diagnostyczne.
 2. Należy ocenić poziom motywacji i postawę wobec badania przed rozpoczęciem i w jego trakcie, zwłaszcza przy wykonywaniu zadań sprawiających pacjentowi trudności. W przypadku pacjentów depresyjnych warto stosować dodatkowe zachęty do podejmowania wysiłku poznawczego i kontynuowania wykonywania zadania. Pacjenci dobrze reagują także na szczere pozytywne informacje zwrotne dotyczące tego, jak sobie radzą.
 3. Istotne jest, by w badaniu uwzględnić męczliwość pacjenta i ewentualnie dostosować do niej narzędzia diagnostyczne lub zmodyfikować poszczególne próby kliniczne. Należy unikać testów, których wykonanie trwa długo i które zawierają wiele elementów. Przykładowo zamiast 15 słów do zapamiętania, możemy ograniczyć się do 10. Podobnie w próbach zapamiętywania werbalnego można zaprezentować pacjentowi kartkę z wydrukowanym materiałem, który odczytamy. Ten zabieg ograniczy wysiłek poznawczy pacjenta.
 4. Jeśli to możliwe, warto zrezygnować z wyraźnego zaznaczenia, że dane zadanie ma ograniczenie czasowe (na przykład pacjent ma minutę na jego wykonanie) lub wymaga szczególnej precyzji. Oczywiście, jeśli limit czasowy jest konieczny, możemy dyskretnie śledzić czas.
 5. Należy zwrócić szczególną uwagę na te aspekty funkcjonowania, które nie powinny być zaburzone w pseudootępieniu. Jeżeli stwierdzimy dodatkowe trudności, konieczna będzie dalsza pogłębiona diagnostyka neuropsychologiczna.

Podsumowanie

Zarówno otępienie, jak i pseudootępienie wpływają na funkcje poznawcze, ale mają różne przyczyny i wymagają różnego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Otępienie jest wynikiem organicznych uszkodzeń mózgu, natomiast pseudootępienie wynika z zaburzeń psychicznych, które są często odwracalne. Rozróżnienie między tymi dwoma stanami jest podstawowe i niezwykle ważne dla właściwego leczenia pacjentów i poprawy ich jakości życia.

Literatura

 • Arciniegas, D. B., Yudofsky, S. C., & Hales, R. E. (Eds.). (2018). The American Psychiatric Publishing Textbook of Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience. American Psychiatric Pub. https://doi.org/10.1176/appi.books.9781615372423
 • Barczak, A., & Gabryelewicz, T. (2021). Rozpoznawanie otępienia i postępowanie z pacjentami – rekomendacje. Aktualnosci Neurologiczne (Current Neurology)21(2), 65–75. http://dx.doi.org/10.15557/AN.2021.0008
 • Bilikiewicz, A., & Matkowska–Białko, D. (2004). Zaburzenia funkcji poznawczych a depresja. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne6(1), 27–37.
 • Borkowska, A., Warwas, I., Wiłkość, M., & Dróżdż, W. (2007). Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych w depresji po udarze mózgu. Psychiatria4(2), 39–44.
 • Daniluk, J., & Borkowska, A. (2008). Zaburzenia funkcji poznawczych i depresja w chorobie Alzheimera, zagadnienia neurobiologiczne. Psychiatria5(2), 43–50.
 • Malka, A., Palczewska, A., Kozikowska, B., & Szwarc–Woźniak, J. (2013). Wielkie problemy geriatryczne. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 51, 57–67.
 • Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., & Gałecki, P. (2011). Wykonanie testu pamięci wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo–Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. Psychiatria Polska, 45(4), 495–504.

O autorce

mgr Karolina Osiwała – specjalista neuropsycholog kliniczny. Od 2016 roku pracuje w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Prowadzi terapię neuropsychologiczną głównie z pacjentami po udarze, z chorobami neurodegeneracyjnymi i w stanie śpiączki. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Katowicach i Akademią Humanitas, prowadząc zajęcia dydaktyczne dotyczące neuropsychologii i psychologii zdrowia.

Udostępnij ten artykuł:

Śledź nasze media społecznościowe

Odwiedź nasz Facebook i Instagram!

Skip to content